Thông báo lần 1 về việc đăng bài báo khoa học tại hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2021

Thông báo lần 1 về việc đăng bài báo khoa học tại hội nghị sản phụ khoa Việt Pháp 2021